Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,  wraz z nadejściem nowego roku podatkowego, poinformowała, że w 2021 roku zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie pobierała na takich samych zasadach jak dotychczas. 

Co miesiąc Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z wypłacanych emerytur, rent, rodzicielskich świadczeń uzupełniających i świadczeń wyrównawczych dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. Zaliczka wynosi  17 procent  świadczenia lub sumy wymienionych świadczeń uzyskanych w danym miesiącu minus 43,76 zł (miesięczna kwota zmniejszająca podatek).

KRUS oblicza tę stawkę przez podzielenie rocznej kwoty zmniejszającej podatek, która wynosi 525,12 zł (tj. 525,12 zł : 12 = 43,76 zł) i tak samo obowiązuje wszystkich emerytów i rencistów.

"Jeżeli dochód emeryta, rencisty lub osoby uprawnionej do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (sumując świadczenia wypłacone od początku roku) przekroczy 85 tys. 528 zł, wówczas od kwoty przekroczenia Kasa rozpoczyna potrącanie zaliczki w wysokości 32 proc. dochodu" - podaje KRUS.
"Od świadczeń wypłacanych w niskich kwotach, tj. do 260 zł miesięcznie, Kasa nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy ani składki na ubezpieczenie zdrowotne" - informuje KRUS.

Kasa pobiera składkę na ubezpieczenie zdrowotne  w wysokości równej 9 procent podstawy wymiaru składki (czyli kwoty lub sumy kwot wyżej wymienionych świadczeń), z tym że 7,75 procent podstawy wymiaru składki KRUS pokrywa z zaliczki na podatek dochodowy, a pozostałe 1,25 procent potrąca z kwoty netto świadczenia.Źródło: agropolska.pl