KRUS kolejny raz przedłuża zasiłek opiekuńczy na wypadek zamknięcia przez COVID-19 placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko.

Do kiedy przedłużono zasiłek opiekuńczy?

Od 1 do 14 lutego 2021 r. ponownie przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rodzica lub opiekuna.

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje  w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa żłobka, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

•dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,

•dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W jakim przypadku rodzicowi lub opiekunowi przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać rodzicom lub opiekunom przypadku, gdy placówki są nadal zamknięte ze względu na COVID-19 oraz w sytuacji, gdy placówka która wznowiła naukę/opiekę stacjonarną zostanie zamknięta lub jej funkcjonowanie, mimo, że jest otwarta zostanie ograniczone ze względu na nieprzewidziane zamknięcie klasy, oddziału, a więc w przypadku gdy nie będzie możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami dorosłymi niepełnosprawnymi.

Źródło: KRUS