Grupa posłów zapytała resorty rolnictwa oraz infrastruktury, jakie jest stanowisko ministra w sprawie dopuszczenia kombajnów z zespołem żniwnym po drogach gminnych i powiatowych podczas żniw.

Odpowiedź Rafała Webera co prawda niewiele wnosi, a tym bardziej nie jest jednoznaczna, jednak wiceminister infrastruktury wskazuje w swojej wypowiedzi przepisy prawne, które mogą w pewnym stopniu rozjaśnić tę kwestię.

Rolnikom  jednak bardzo zależało na uzyskaniu klarownej odpowiedzi. Z pewnością ułatwiłoby to im pracę, ale i dało poczucie działania zgodnie z prawem. Okazało się jednak, że sprawa nie jest taka prosta, a udzielenie odpowiedzi jest dość trudne dla rządzących. 

Polityk mówi, że w przypadku jeżeli pojazd wolnobieżny, ciągnik rolniczy albo zespół pojazdów składający się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej (np. kombajn zbożowy ze zdemontowanym hederem) spełnia warunki, które  dopuszczają wprowadzenie pojazdu do ruchu, wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, a jego szerokość przekracza 3 m, ale nie przekracza szerokości 3,5 m, to zgodnie z art. 64b ustawy Prawo o ruchu drogowym jest możliwe uzyskanie zezwolenia kategorii II na przejazd takiego pojazdu jako pojazdu nienormatywnego.

Jednak w przypadku, gdy pojazd wolnobieżny, ciągnik rolniczy albo zespół pojazdów składający się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej nie spełnia warunków wynikających z Prawa o ruchu drogowym oraz wspomnianego rozporządzenia (np. kombajn zbożowy z zamontowanym hederem), to w myśl przepisów art. 71 ust. 1 i 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym nie jest dopuszczony do ruchu po drogach publicznych.

"Zezwolenie kategorii II (zgodnie art. 64b ustawy Prawo o ruchu drogowym) jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej. Zezwolenie kategorii II wydaje starosta, właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu, po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. Zezwolenie kategorii II wydaje się na wniosek podmiotu wykonującego przejazd (np. rolnika). Do wniosku podmiot ten dołącza dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia" - wyjaśnia wiceszef resortu infrastruktury.

Przepisy rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 28 marca 2012 r. wyraźnie wskazują, że wysokość opłaty za wydanie zezwolenia kategorii II wynosi 100 zł (par 1 pkt. 2 rozporządzenia).

"Starosta wydaje zezwolenie kategorii II na blankiecie zezwolenia kategorii II, na okres 12 miesięcy, wskazując w nim podmiot wykonujący przejazd (np. rolnika) oraz pojazd, którym będzie wykonywany przejazd. W przedmiotowej kwestii zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego (np. kombajnu zbożowego) należy wskazać również, że zgodnie z przepisami art. 64 ust. 3 i załącznikiem nr 1 do ustawy – Prawo o ruchu drogowym, zezwolenie kategorii II uprawnia wskazany w nim pojazd nienormatywny do ruchu po drogach publicznych, z wyjątkiem ekspresowych i autostrad" - czytamy w odpowiedzi ministerstwa.Źródło: agropolska.pl