Sejmowa komisja rolnictwa rozpatrywała we wtorek projekt ustawy, której celem jest wprowadzenie regulacji dotyczących hodowli, oceny genetycznej oraz  nadzoru nad rozrodem zwierząt gospodarskich.

Komisja rolnictwa już w środę zaakceptowała kilkanaście poprawek, które zostały zgłoszone przez sejmowych legislatorów do ustawy. Miały one głównie charakter legislacyjny i porządkowy.

Podczas posiedzenia legislatorzy, ale też część posłów zgłaszała uwagi do projektu, wskazując przy tym  m.in. na wątpliwości związane z prawem europejskim lub terminem wejścia w życie niektórych przepisów.

Rząd zobowiązał się do rozpatrzenia ich oraz w razie potrzeby zaproponowania odpowiednich zmian w drugim czytaniu projektu ustawy. 
Nowe przepisy mają być wprowadzone w zamian za obecnie obowiązującą  ustawę z 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. W sposób kompleksowy regulują one sprawy hodowli i rozrodu wszystkich zwierząt gospodarskich, a także wdrażają unijne przepisy dotyczące tej sprawy.

Do zwierząt gospodarskich, o których mowa w przepisach unijnych (m.in. bydło, świnie , kozy), projektowana ustawa dodaje inne zwierzęta gospodarskie, których hodowla również będzie podlegać regulacji. Są to między innymi zwierzęta jeleniowate, drób, zwierzęta futerkowe, alpaki, jedwabnika morwowego i pszczoły miodne.

Projekt ustawy dotyczy  zakresu hodowli i oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej, prowadzenia ksiąg hodowlanych, rejestrów hodowlanych dla świń i rejestrów dla pozostałych zwierząt gospodarskich. Bierze pod uwagę również ochronę zasobów genetycznych oraz nadzoru nad hodowlą i rozrodem wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich.

W uzasadnieniu projektu zwrócono uwagę na to, że jednostką sprawującą kontrolę urzędową sprawować będzie Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt. Z kolei w odniesieniu do spraw "związanych z przywozem i wywozem zwierząt hodowlanych (...) oraz kontroli świadectw zootechnicznych (...) i dokumentu wskazującego, że przywożone zwierzęta mają zostać wpisane do księgi hodowlanej prowadzonej przez związek hodowców lub zarejestrowane w rejestrze hodowlanym prowadzonym przez przedsiębiorstwo hodowlane właściwy jest naczelnik urzędu celno-skarbowego".

Projekt zakłada, że hodowcom zwierząt - mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom może być udzielana  pośrednio pomoc świadczona w naturze w formie subsydiowanych usług polegających na: prowadzeniu ksiąg hodowlanych (pomoc o stawce do 100 procent kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą) i prowadzeniu oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt gospodarskich (pomoc o stawce do 70 procent kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą).

W projekcie pada propozycja, by wysokość pobieranych opłat była ustalana samodzielnie przez uprawnione podmioty na podstawie wysokości poniesionych kosztów związanych z dokonanym wpisem, wystawieniem zaświadczenia lub świadectwa zootechnicznego.

Wysokość tych opłat oraz ważne do spełnienia warunku, aby móc  uzyskać taki wpis, będą podawane do wiadomości w siedzibie podmiotu prowadzącego księgę oraz udostępniane na stronach internetowych administrowanych przez te podmioty.

W zgodzie z nowymi przepisami minister właściwy do spraw rolnictwa będzie zatwierdzał lub odrzucał zatwierdzenie programu hodowlanego złożonego przez związek hodowców lub przedsiębiorstwo hodowlane.

Projekt wiąże się również z prawdopodobnym wprowadzeniem przepisów przejściowych, dzięki którym będzie możliwe, by  zachować w mocy niektóre rozporządzenia wydane na podstawie dotychczas obowiązującej ustawy do czasu wydania nowych aktów prawnych. Co ważne, mogą one obowiązywać jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy.Źródło: agropolska.pl