Przedsiębiorstwa, które zajmują się hodowlą ryb i ucierpiały z powodu epidemii COVID-19, będą mogły liczyć na pomoc od państwa. Otrzymają one rekompensaty ze środków unijnych. Przepisy umożliwiające wypłatę środków przyjął parlament.

Kiedy pomysł wszedł w życie?

25 kwietnia br. w życie weszła zmiana rozporządzenia nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, która umożliwia złagodzenie skutków ekonomicznych epidemii COVID-19 w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Nowelizacja rozporządzenia o EFMR spowodowała konieczność dostosowania w tym zakresie przepisów krajowych.

Co dają zmiany w przepisach?

14 maja w polskim parlamencie została przyjęta zmiana w ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Umożliwiła ona nowelizację rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Kiedy nastąpią wypłaty?

Wprowadzenie zmian w przepisach daje możliwość wypłaty rekompensat dla zajmujących się hodowlą ryb przedsiębiorstw, które ucierpiały z powodu epidemii COVID-19. 

Rekompensaty te będą wypłacane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie składanych wniosków. 

Planowane jest znaczne skrócenie i uproszczenie procesu wypłaty pieniędzy, poprzez skrócenie i uproszczenie procedur. Jest to nowa jakość w Programie Operacyjnym.


Źródło: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej