GUS podał stawki dla emerytowanych rolników. Przeczytaj, jeśli chcesz dowiedzieć się, jaką kwotę zyskują średnio emerytowani rolnicy. 

Przypominamy, że jak poinformowała Kasa, od 1 września 2020 roku zmieniły się kwoty miesięcznego przychodu z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (np. z tytułu zatrudnienia) powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych
.
Wynoszą one:

  •  70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3 tys. 517 zł 20 gr. (było 3 tys. 639 zł 10 gr.)
  •  130 proc. tego wynagrodzenia, tj. 6 tys. 531 zł 90 gr. (było 6 tys. 758 zł 20 gr.)

W 2019 roku emerytury i renty z rolniczego systemu ubezpieczeń społecznych przeciętnie miesięcznie pobierało 1 mln 120,6 tys. osób - o 3,2 proc. mniej niż w rok wcześniej - wskazał Główny Urząd Statystyczny.

GUS poinformował, że w 2019 roku w Polsce było 9 mln 276,2 tys. (+0,8 proc.) emerytów i rencistów (w tym 8 mln 155,6 tys. z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych).

W stosunku do liczby ludności Polski grupa ta stanowiła 24,2 proc. i dominowały w niej osoby pobierające emerytury.

"Wśród świadczeniobiorców z KRUS 883,9 tys. osób pobierało świadczenia emerytalne. Liczba emerytów była o 3,3 proc. niższa niż w roku poprzednim. We wszystkich województwach zanotowano spadek liczby osób pobierających świadczenia emerytalne. Największe spadki zanotowano w województwach: lubuskim (o 5 proc.), śląskim (o 4,9 proc.), podkarpackim (o 4,6 proc.) oraz opolskim (o 4,3 proc.). Najmniejsze spadki zanotowano w województwach: wielkopolskim (o 2 proc.) i pomorskim (o 2,4 proc.)" - wylicza GUS.

Niezdolność do pracy - KRUS

Z kolei renty z powodu niezdolności do pracy, z KRUS otrzymywało je 194,1 tys. osób, czyli o 2,8 proc. mniej rok do roku.

Spadki zostały odnotowane we wszystkich województwach, a największy w: dolnośląskim (o 5,2 proc.), zachodniopomorskim (o 4,5 proc.) i warmińsko-mazurskim (o 4,3 proc.), zaś najmniejszy w: podlaskim (o 0,4 proc.), małopolskim (o 1,5 proc.) i świętokrzyskim (o 2 proc.).

Renty rodzinne - KRUS

Wśród świadczeniobiorców z KRUS 42,6 tys. osób pobierało ponadto renty rodzinne. Liczba ta zmalała o 1,6 proc. w porównaniu do 2018 r.

Emerytury i renty z KRUS

Całościowo kwota emerytur i rent brutto z KRUS wyniosła 17 mld 372,2 mln zł (+2 proc. w porównaniu do 2018 r.). Warto tu dodać, że w przypadku ZUS było to 210 mld 620,1 mln zł (+6,3 proc.).
Wzrost rent z ZUS-u?

Przeciętna miesięczna emerytura z ZUS w 2019 roku wyniosła 2 352,91 zł i wzrosła o 4,2 proc. w porównaniu z poprzednimi 12 miesiącami. 

"Przeciętna miesięczna emerytura z KRUS wyniosła 1 305,04 zł (wzrost o 5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim). Najwyższe świadczenia wypłacono w województwach: śląskim (przeciętna miesięczna emerytura wyniosła 1 518,85 zł) i lubuskim (1 483,19 zł). W ośmiu województwach świadczenie to nie przekraczało przeciętnej dla kraju, najniższe było w województwie mazowieckim (1 269,30 zł)" - poinformował GUS.

GUS zwrócił również uwagę na to, że przeciętna miesięczna renta z tytułu niezdolności do pracy z KRUS wyniosła 1 161,66 zł -  więc nastąpił wzrost o 5,8 proc. w porównaniu do 2018 r. i jej wysokość w poszczególnych województwach była zawarta w przedziale od 1 133,90 zł (w województwie podkarpackim) do 1 186,81 zł (w województwie kujawsko-pomorskim).

Natomiast przeciętna miesięczna renta rodzinna z KRUS ukształtowała się na poziomie 1 613,51 zł i wzrosła o 7,9 proc. w stosunku do roku poprzedniego.Źródło: agropolska.pl