Ministerstwo finansów zwraca uwagę urzędnikom z resortu rolnictwa, że to oni muszą  rozwiązać problem niewypłacania na czas pieniędzy dla urzędowych lekarzy weterynarii.

Liczne sygnał płynące od urzędowych lekarzy weterynarii z kilku województw, realizujących zadania z wyznaczenia powiatowych lekarzy weterynarii, do Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, pojawiały się już od kilku miesięcy. Wynagrodzenia zostały wstrzymane i trwa to od miesięcy. Sytuacja jest zatrważająca.

KRL-W skierowała w tej sprawie pismo do Grzegorza Pudy, ministra rolnictwa, ale do wiadomości także do m.in. szefa resortu finansów. I właśnie to ministerstwo zareagowało, pisząc do resortu rolnictwa.

"Pragnę zauważyć, że uruchamianie środków na ww. zadanie, ujętych w rezerwie celowej poz. 12 'Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej', następuje na podstawie wniosków wojewodów, zaakceptowanych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi" – tłumaczył  wiceminister Sebastian Skuza.

Według niego, konieczne jest podjęcie działań w zakresie odpowiedniej weryfikacji wniosków wojewodów pod kątem ujętych w nich zadań do sfinansowania (nadanie priorytetów), celem zapobieżenia w przyszłości sytuacji przedstawionej we wspomnianym piśmie prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Polityk zapewnia również, że wszystkie wnioski wojewodów zaakceptowane przez MRiRW w dniach 4 i 5 listopada, z dodatkowej transzy środków, zwiększonej na podstawie nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 rok (rezerwy celowej), zostały zrealizowane przez wydanie decyzji ministra finansów.


Źródło: agropolska.pl