1 października 2020 roku przyniesie przedsiębiorcom nową szansę.  Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze wsparcia w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Energia Plus”. W drugim naborze, o wiele lepszych zasadach, do rozdysponowania jest 1,3 mld zł.

Na przedsiębiorców czekają nie tylko dotacje z budżetem prawie 50 mln zł (przy uwzględnieniu technologii ORC – Organiczny cykl Rankine’a), ale też  pożyczki preferencyjne oraz na zasadach rynkowych, na które zarezerwowano ponad 1,2 mld zł.

W ulepszonym programie „Energia Plus” minimalna wysokość kwoty pożyczki została zmniejszona z 1 mln zł do 0,5 mln zł, przyjęto niższe oprocentowanie (tj. WIBOR 3m + 50 pkt nie mniej niż 1,5% zamiast 2%).

Co więcej, wprowadzono też możliwość umorzenia dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć do 10% nie więcej niż 1mln zł, rozszerzono rodzaje przedsięwzięć o nowe źródła energii, w tym instalacje na paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór. 
Co najważniejsze w trakcie pandemii koronawriusa -  wnioskodawcy będą mieli możliwość składania wniosków tylko w formie elektronicznej, bez konieczności przesyłania wersji papierowej.

Czego dotyczy dotacja „Energia Plus”?

Nabór dotyczy projektów, które uwzględniają m.in.: budowę, rozbudowę lub modernizację istniejących instalacji produkcyjnych i urządzeń przemysłowych prowadzących do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych, zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery z obiektów energetycznego spalania wskazanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. , czy też służącym poprawie jakości powietrza przez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW oraz projektom mającym na celu modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczych.

I a II nabór do programu „Energia Plus”

Przyjmowanie wniosków w I naborze zostało skrócone do 28 września bieżącego roku, ale wnioskodawcy, którzy złożą w nim wnioski – i jednocześnie: nie rozpoczęli jeszcze realizacji przedsięwzięcia, nie zostały zatwierdzone przez organy statutowe NFOŚiGW warunki dofinansowania na realizowane przedsięwzięcie oraz nie została zawarta umowa o dofinansowanie – mogą ubiegać się o przeniesienie swojego wniosku do II naboru. Uzyskają wtedy prawo do zmodyfikowania i dostosowania do warunków programu dla tego właśnie konkretnego naboru, ale bez zmian zakresu rzeczowego projektu.

Co jest celem programu „Energia Plus”?

Celem programu „Energia Plus” jest przede wszystkim zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, przez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

 Program oferuje również wsparcie z zakresu: ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery (zarówno związanych ze źródłami spalania paliw, jak i pozostałej działalności przemysłowej), zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, przedsięwzięć, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej, nowych źródeł ciepła oraz energii elektrycznej, a także modernizacji czy rozbudowy sieci ciepłowniczych.

Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółami naboru do programu „Energia Plus”, które  dostępne są na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Źródło: Ministerstwo Klimatu