Rolnicy, którzy posiadają swoje produkty z gospodarstwa i myślą o tym, by zacząć je sprzedawać to powinni skorzystać z okazji, kiedy to szykuje się nowa dotacja dla rolników. Wszyscy zainteresowani mogą ubiegać się o unijną dotację na inwestycję w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi oraz ich rozwój.

Kto może dostać dotację?

W przypadku przetwórstwa o wsparcie ubiegać się mogą rolnicy, domownicy i małżonkowie rolników, którzy rozpoczynają prowadzenie tego rodzaju działalności.

Jeżeli rolnik jest zainteresowany rolniczym handlem detalicznym – musi wiedzieć, że o pomoc wnioskować mogą wyłącznie rolnicy i małżonkowie rolników, ale zarówno tacy, którzy już prowadzą RHD, ale też ci, którzy zdecydowali się na podjęcie wykonywania takiej działalności.  

Najważniejsze - w obu opcjach muszą to być osoby, które posiadają ubezpieczenie w KRUS na mocy ustawy i w pełnym zakresie.

Ile wynosi dofinansowanie?

Na małe przetwórstwo rolnik może otrzymać do 500 tys. zł, z kolei na rolniczy handel detaliczny do 100 tys. zł

Kiedy rusza nabór wniosków?

Wnioski będą przyjmowane od 26 października do 24 listopada 2020 roku.

Czego dotyczy wsparcie finansowe?

Pomoc finansowa jest udzielana zainteresowanym rolnikom w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej inwestycji wynosi 10 tys. zł. 

Wsparcie na działalność gospodarczą związaną z przetwórstwem obejmuje m.in.  produkcję wyrobów z mięsa, przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz owoców i warzyw. Zalicza się do niego również produkcja cydru i win, ale też olejów i pozostałych tłuszczów płynnych, przetwórstwo mleka i wyrób serów oraz wytwarzanie produktów przemiału zbóż. 

Pomoc finansowa dotyczy też produkowania gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich i karmy dla zwierząt domowych.

W ramach RHD wsparcie obejmuje również produkty pochodzenia niezwierzęcego, czyli m.in. przetwory z owoców i warzyw, w tym soki oraz przetwory z orzechów, przetwory zbożowe i koncentraty spożywcze (koncentraty warzywne, syropy owocowe). 

Co więcej, dotacja rolnicza uwzględnia również produkcję i sprzedaż olejów, mleka surowego, siary oraz surowej śmietany. Pomoc dotyczy również jaj, produktów pszczelich nieprzetworzonych, w tym miodu, pyłku pszczelego, pierzgi oraz mleczka pszczelego. Ponadto do wspieranych produktów należą świeże mięso: wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone oraz świeże mięso drobiowe.

Jakie koszty kwalifikują się do wsparcia?

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:

1. Zakupu (wraz z instalacją)

a) maszyn lub urządzeń do:

– magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,

– przetwarzania produktów rolnych,

– magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,

– przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,

b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,

c) oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania,

d) wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych przez podmioty działające w ramach RHD.

2. Budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:

a) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),

b) budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych,

c) pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,

d) pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych w budynku służących do przechowywania produktów żywnościowych – w przypadku inwestycji realizowanej przez podmioty działające w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Koszty budowlane będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegające na zakupie maszyn i urządzeń lub wyposażenia, natomiast zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z finansowania.

3. Przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: kosztorysów, projektów technologicznych architektonicznych lub budowlanych, przygotowania biznesplanu, sprawowania nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych.Źródło:agronews.com.pl