Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w 2020 roku uruchomił mechanizm dofinansowania  do składek producentów rolnych, którzy zawarli umowy ubezpieczenia od wystąpienia zdarzeń losowych.

Dopłaty dotyczą następujących zdarzeń:

•dla produkcji roślinnej (tj. upraw – zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych.

•dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.

Na dopłaty  KOWR zabezpieczył środki w kwocie 50 mln zł i do dnia  30 czerwca 2020 roku zawarł umowy z:

•Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
•Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
•Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Poznaniu,
•Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
•InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie,
•TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
•Vereinigte Hagelversicherung VVaG (siedziba w Gießen), Oddział VH VVaG TUW w Polsce z siedzibą Oddziału w Poznaniu.

Realizacja programu odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477) z  oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 80/2020/Z Dyrektora Generalnego w sprawie udzielania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa dopłat do składek  z tytułu zawarcia przez Zakład Ubezpieczeń umów ubezpieczenia.


Źródło: KOWR