Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od dnia 25.05.2021 r. do dnia 25.06.2021 r. prowadzi nabór wniosków o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Dopłaty do materiału siewnego – jak złożyć wniosek?

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Dopłaty do materiału siewnego – komu się należą?

Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów. Do upraw należą:

      - Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;

      - Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;

     - Ziemniak.

Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

Dopłaty – ile można otrzymać?

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć wysokości 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych), przy czym jeśli producent rolny jest powiązany osobowo lub kapitałowo z innym/i podmiotem/ami to limit 20 000 euro należy odnieść do „jednego przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013. Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty.

Minimalna ilość materiału siewnego

Minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, określona jest w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi w przypadku:

odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej – 150 kg;
odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej – 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
pszenicy twardej – 150 kg;
odmiany populacyjnej żyta – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
odmiany syntetycznej żyta – 80 kg;
odmiany mieszańcowej żyta – 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
odmiany populacyjnej jęczmienia – 130 kg;
odmiany mieszańcowej jęczmienia – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
pszenżyta – 150 kg;
owsa zwyczajnego – 150 kg;
owsa nagiego – 120 kg;
owsa szorstkiego – 80 kg;
łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) – 150 kg;
grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych) – 200 kg;
bobiku – 270 kg;
wyki siewnej – 80 kg;
soi – 120 kg;
ziemniaka – 2000 kg;
mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt 1-17 – 140 kg.

Załączniki potrzebne do wniosku o dopłaty

Do wniosku o przyznanie dopłaty, producent rolny zobowiązany jest dołączyć:

Oryginał albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR kopię:

  • faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionej od dnia 15 lipca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2021 r., pod warunkiem, że materiał ten został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia; i/lub
  • dokumentu wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionego w roku, w którym materiał ten został zużyty do siewu lub sadzenia (w terminie od dnia 15 lipca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2021 r.), jeżeli producent rolny (przedsiębiorca wpisany do ewidencji przedsiębiorców dokonujących obrotu materiału siewnego lub rolnik prowadzący obrót materiałem siewnym wpisany do ewidencji rolników) zużył materiał siewny do siewu lub sadzenia w posiadanym przez siebie gospodarstwie rolnym.

Wnioski wraz z załącznikami dostępne na stronie internetowej arimr.gov.pl  


Źródło: wir.org.pl