Choć Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie przewiduje pomocy w postaci systemów wsparcia bezpośredniego, czyli płatności dla rolników skarmiających zwierzęta paszami niemodyfikowanymi genetycznie, to warto wiedzieć, że istnieją różnorodne mechanizmy wsparcia, które są istotne w kontekście produkcji pasz i żywienia zwierząt gospodarskich paszami bez udziału GMO.

„W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 22 grudnia 2020 r., w sprawie wniosku Podlaskiej Izby Rolniczej o przyznanie dopłat dla rolników stosujących w żywieniu zwierząt pasze bez udziału GMO, MRiRW w piśmie z dnia 22 stycznia 2021 r. informuje, że propozycje wsparcia dochodów związanych z produkcją rolniczą są notyfikowane przez odpowiednie służby Komisji Europejskiej”- czytamy.

Płatność do roślin pastewnych

Rolnicy uprawiający esparcetę siewną, koniczynę czerwoną, koniczynę białą, koniczynę białoróżową, koniczynę perską, koniczynę krwistoczerwoną, komonicę zwyczajną, lędźwian, lucernę siewną, lucernę mieszańcową, lucernę chmielową, nostrzyk biały, seradelę uprawną, wykę kosmatą lub wykę siewną również w przypadku upraw tych roślin w formie mieszanek oraz w przypadku upraw tych roślin w formie mieszanek z ww. roślinami strączkowymi – mogą ubiegać się o płatność do roślin pastewnych. 

Płatnością może być objęte nie więcej niż 75 ha upraw w gospodarstwie. W kampanii roku 2020 stawka płatności wyniosła 468,05 zł/ha.

Płatność do roślin strączkowych

Rolnicy, którzy uprawiają bobik, groch siewny (w tym peluszkę, z wyłączeniem grochu siewnego cukrowego i grochu siewnego łuskowego), łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty lub soję zwyczajną – również w przypadku upraw tych roślin w formie mieszanek – mogą ubiegać się o płatność do roślin strączkowych na ziarno. 

Uprawy objęte płatnością mają istotne znaczenie jako komponent do produkcji pasz treściwych (śruty). Płatność ma charakter degresywny – wyższa stawka stosowana jest do pierwszych 75 ha upraw w gospodarstwie, niższa do powierzchni powyżej 75 ha. 

W roku 2020 stawka płatności do pierwszych 75 ha wyniosła 724,38 zł/ha, natomiast stawka płatności do powierzchni ponad 75 ha wyniosła 362,19 zł/ha. 

Od 2021 roku planowane jest zniesienie degresywności, co może korzystnie wpłynąć na zwiększenie upraw tych roślin.

Wsparcie ma być kontynuowane w kolejnych latach.

Propozycje wsparcia dochodów rolników

Jednocześnie, na podstawie art. 29-31 projektu rozporządzenia o Planach strategicznych WPR, przedstawiono propozycje wsparcia dochodów rolników poprzez wdrażanie poniższych instrumentów:
1. „Wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do paszowych roślin wysokobiałkowych”;
2. „Wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do roślin wysokobiałkowych na nasiona”;
3. „Wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do krów”;
4. „Wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji do młodego bydła”.

Pieniądze na maszyny

Co więcej, na podstawie art. 68 projektu rozporządzenia o Planach strategicznych WPR, przedstawiono propozycję interwencji polegającej na „Inwestycjach przyczyniających się do ochrony środowiska i klimatu”, w ramach której przewiduje się inwestycje w zakup maszyn i urządzeń służących do stosowania nowych technologii uprawy roślin m.in. do niskoemisyjnej aplikacji nawozów, precyzyjnego stosowania środków ochrony roślin, uprawy bezorkowej, uprawy, pielęgnacji i zbioru z trwałych użytków zielonych (np. siewniki do podsiewu łąk, agregaty do renowacji łąk, wały, włóki łątkowe), maszyny/urządzenia do mechanicznego niszczenia chwastów, szkodników.

Pasza wolna od GMO

Jednym z wymagań jest żywienie bydła paszami wolnymi od GMO. Osiągane ceny za bydło z certyfikatem jakości są wyższe ceny niż za tusze tej samej klasy bez certyfikatu.

W przypadku produkcji roślinnej, z której będą pochodziły komponenty do pasz dla zwierząt przeznaczonych do produkcji wolnej od GMO, gwarantem braku obecności GMO jest zakładanie upraw z kwalifikowanego materiału siewnego.

Premiowanie w naborze wniosków

W naborze wniosków premiowane są m.in. operacje dotyczące inwestycji związanych z produkcją:

– gotowych pasz dla zwierząt gospodarskich, oznakowanych „Bez GMO” tj. (pasze zawierające kukurydzę, rzepak lub soję rodzimej produkcji) lub,
– pasz zawierających wyłącznie składniki, dla których nie istnieją odpowiedniki genetycznie zmodyfikowane (np. rośliny strączkowe tj. groch, bobik i łubin).

Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie wytwarzania pasz bazujących na surowcach niemodyfikowanych genetycznie, a wśród tych surowców również znajdują się rodzime rośliny strączkowe, niewątpliwie może się przyczynić do rozwoju i stabilizacji krajowego rynku roślin białkowych. Rozwój segmentu produkcji pasz bazujących na krajowych surowcach non-GMO w ocenie Ministerstwa przyczyni się z kolei do stabilizacji rynku i cen, m.in. poprzez obowiązek podpisywania z rolnikami długookresowych (co najmniej jednorocznych) umów na dostawy surowców.Źródło: KOWR Jan Marciszewski