Wiele gruntów rolnych zostało już objętych wsparciem przewidzianych w ramach "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie".

Do danych z Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie udało się dotrzeć "Gazecie Pomorskiej". Według danych, w 2019 r. liczba wydanych zalecanych dawek wapna wyniosła 40 tys. 233 i obejmowała powierzchnię 413 tys. 888 ha. Do grudnia w 2020 r. liczby wyniosły odpowiednio 25 tys. 785 i 347 tys. 661.

Co więcej, w 2019 roku wnioskowana kwota dofinansowania wynosiła 29 mln zł, z kolei w 2020 przekroczyła już 46 mln zł.

"Łącznie od początku programu OSCh-R (okręgowe stacje chemiczno-rolnicze) przekazały do WFOŚiGW (wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej) ponad 20 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 75 mln zł. Stanowi to około jednej czwartej puli planowanej w programie, który będzie trwał jeszcze 3 lata. Środków zatem nie powinno brakować w bieżącym roku" -  pisze „Gazeta Pomorska”.

Dofinansowanie na wapnowanie  - kwota

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi odpowiednio:

•do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,

•do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,

•do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.Źródło: Gazeta Pomorska