Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podało, że jeżeli zostanie przedstawiony zakres wymogów obejmujący poprawę dobrostanu owiec, a jednocześnie spełniających wymagania działania tzn. wykraczających ponad powszechnie obowiązujące przepisy prawa i powszechnie stosowanych praktyk produkcyjnych, MRiRW jest otwarte na propozycję przeanalizowania możliwości rozszerzenia wsparcia również na owce. Możliwe, że dokona tego już w  przyszłych interwencjach dotyczących dobrostanu zwierząt.

Działanie Dobrostan zwierząt realizowane w ramach PROW 2014-2020 nie było w Polsce do tej pory wdrażane. Zostało ono  uruchomione z dniem 15 marca 2020 r. i obecnie obejmuje sektory świń i bydła (krów). Pod uwagę zostały wzięte gatunki zwierząt, których gatunki dominują w produkcji zwierzęcej w Polsce. 

Mając na uwadze obowiązujące standardy dobrostanu zwierząt oraz powszechne praktyki produkcyjne, to właśnie w stosunku do tych gatunków zidentyfikowano największe potrzeby jeśli chodzi o promocję warunków ponadstandardowych.
 
To jak wyglądają rozporządzenia MRiRW z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie działania „Dobrostan zwierząt” (Dz. U. poz. 382) wynika z postanowień zawartych w zmianie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zatwierdzonej przez Komisję Europejską decyzją wykonawczą C(2019) 9225 final z dnia 16 grudnia 2019 r.
 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca również uwagę na to, że działanie to obejmować może wyłącznie wymogi wykraczające ponad minimalne wymogi podstawowe wynikające z obowiązującego w tym zakresie przepisów prawa oraz powszechnie stosowane praktyki produkcyjne.
 
Podjęto decyzję, że w pierwszej edycji Działania Dobrostan,  będzie ono realizowane w odniesieniu do sektora świń i bydła (krów).


Izabela Nestioruk

Źródło: gospodarz.pl