Hodowla owiec w Polsce nie cieszy się sporym zainteresowaniem, mimo że owce to zwierzęta, które świetnie pozwalają wykorzystać trwałe użytki zielone. Pogłowie owiec w kraju wynosi nieco ponad 200 tysięcy sztuk, a gospodarstwa, które decydują się na tego typu produkcję, nastawione są głównie na sprzedaż jagniąt rzeźnych. Obecnie najwięcej owiec hodowanych znajduje się w województwach małopolskim, podlaskim oraz w Wielkopolsce. 

Nowa możliwość dla hodowców owiec 

Dla gospodarstw z owcami pojawiła się od tego roku nowa możliwość na zrównoważenie kosztów. Będą mogli skorzystać z niej rolnicy, którzy wypasają swoje stada w okresie wegetacyjnym. Jest to płatność do owiec w ramach wariantu 3.1. Dobrostan owiec, zwiększona powierzchnia w budynkach. Stawka płatności za samicę z gatunku owca domowa w wieku co najmniej 12 miesięcy wynosi 133 zł.

Dobrostan owiec 2021 – kto dostanie pieniądze?

Rolnik posiadający przynajmniej jedną samicę z gatunku owca domowa (Ovis aries), w wieku co najmniej 12 miesięcy, oznakowaną zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz zarejestrowaną w rejestrze zwierząt gospodarskich. Przy czym płatność przysługuje do średniej liczby samic utrzymywanych w gospodarstwie od dnia złożenia wniosku do dnia 14 marca kolejnego roku.

Dobrostan owiec 2021 – warunki przyznania

Pierwszy wymóg dotyczy zapewnienia wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie grupom technologicznym zwierząt z gatunku owca domowa, przez co najmniej 120 dni w okresie wegetacyjnym, wypasu na trwałych użytkach zielonych lub na gruntach ornych, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne lub dostępu do wybiegu. Powinien być on realizowany w okresie od 1 kwietnia (lub od dnia złożenia wniosku, jeśli wniosek został złożony po dniu 1 kwietnia) do dnia 15 października roku złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej. Należy również złożyć oświadczenie do Agencji w terminie od dnia 16 października do dnia 31 października, będące potwierdzeniem realizacji wymogu wypasu/wybiegu.  Brak oświadczenia skutkuje zmniejszeniem płatności o 10%.

Rolnik  powinien także zwiększyć przestrzeń powierzchni bytowej wszystkich utrzymywanych zwierząt z gatunku owca domowa w gospodarstwie o przynajmniej 20%. Dotyczy to zarówno zwierząt utrzymywanych pojedynczo jak i grupowo.

Co więcej, obowiązkowe jest także posiadanie przez rolnika planu poprawy dobrostanu zwierząt. Powinien on zawierać informacje dotyczące:

- systemu produkcji w danym gospodarstwie rolnym oraz struktury stada z podziałem na kategorie technologiczne,

- wielkości posiadanych powierzchni bytowych w pomieszczeniach przeznaczonych dla zwierząt z gatunku owca domowa, dla każdej siedziby stada oddzielnie,

- utrzymywania pojedynczego lub grupowego zwierząt, oddzielnie dla każdej siedziby stada,
w odniesieniu do każdej grupy zwierząt z gatunku owca domowa. W przypadku jednoczesnego utrzymywania danej grupy zwierząt zarówno pojedynczo jak i grupowo – również ze wskazaniem liczby zwierząt utrzymywanych pojedynczo,

- lokalizacji wybiegu.

Poprawa dobrostanu zwierząt

Plan poprawy dobrostanu zwierząt powinien być sporządzony przez uprawnionego doradcę, w roku składania wniosku o płatność, przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich.

Źródło: wir.org.pl