Rolnik, któremu grozi wizyta komornika, musi znać swoje prawa. Jak się okazuje, komornik nie może zabrać rolnikowi wszystkiego. Nawet w najtrudniejszej sytuacji warto wiedzieć, czego nie należy oddawać komornikowi. Przeczytaj, by poznać swoje prawa w trakcie wizyty komornika.

Warto wiedzieć, że gospodarze są chronieni przez prawo na tyle, by egzekucja komornicza umożliwiła w dalszym ciągu prowadzenie produkcji w zadłużonym gospodarstwie rolnym.

W przypadku skierowania egzekucji sądowej przeciwko rolnikowi, który prowadzi gospodarstwo, niezależnie od przedmiotów wyłączonych spod egzekucji przez przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, egzekucji nie podlegają:

•stado podstawowe zwierząt gospodarskich: bydła mlecznego, bydła mięsnego, koni, kóz, owiec, świń, drobiu, zwierząt futerkowych innych gatunków, stanowiących podstawę produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym dłużnika

•zwierzęta gospodarskie poza stadem podstawowym, w drugiej połowie okresu ciąży i w okresie odchowu potomstwa oraz: źrebięta do 6 miesięcy, cielęta do 4 miesięcy, jagnięta do 3 miesięcy, prosięta do 2 miesięcy, koźlęta do 5 miesięcy

•stado użytkowe drobiu, co do którego zawarto umowę na dostawę ptaków z tego stada lub produktów pochodzących od tych ptaków

•zwierzęta futerkowe, co do których hodowca zawarł umowę na dostawę skór tych zwierząt

•rodziny pszczele pszczoły miodnej wraz z zasiedlonymi przez te rodziny ulami

• podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze, w ilości niezbędnej do pracy w gospodarstwie, w tym ciągniki rolnicze z maszynami i sprzętem współpracującym, samobieżne maszyny rolnicze niezbędne do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów

• silosy na zboża i pasze

• zapasy paliwa i części zamienne, niezbędne do normalnej pracy ciągnika i maszyn rolniczych, na okres niezbędny do zakończenia cyklu produkcyjnego

• materiał siewny, zboże i inne ziemiopłody niezbędne do siewów lub sadzenia w gospodarstwie rolnym dłużnika, w ilości niezbędnej w danym roku gospodarczym

• zapasy opału na okres 6 miesięcy

• nawozy, środki ochrony roślin oraz środki wspomagające uprawę roślin, w ilości niezbędnej na dany rok gospodarczy dla gospodarstwa rolnego dłużnika

• zapasy paszy i ściółki dla inwentarza, do najbliższych zbiorów

• podstawowy sprzęt techniczny, niezbędny do zakończenia cyklu danej technologii produkcji w przypadku gospodarstwa specjalistycznego
• zaliczki na poczet dostaw produktów rolnych

• budynki gospodarcze i grunty rolne, niezbędne do hodowli zwierząt w proporcji uzależnionej od wielkości stada podstawowego i niezbędnej nadwyżki inwentarza

• budynki gospodarcze magazynowe, składowe, przechowalnie oraz szklarnie, tunele foliowe i inspekty do prowadzenia produkcji roślinnej w gospodarstwie wraz z wyposażeniem

Warto wiedzieć, że niezależnie od powyższych wyłączeń, nie podlegają egzekucji również nadwyżka inwentarza żywego ponad stado podstawowe, a także przedmioty ponad ilości wymienione wyżej, jeżeli komornik, po zasięgnięciu opinii izby rolniczej, uzna je za niezbędne do prowadzenia gospodarstwa. Do czasu wydania opinii rolniczego samorządu komornik ma obowiązek wstrzymania się z dokonywaniem czynności komorniczej. 

Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa wskazał na częste łamanie prawa w zakresie egzekucji komorniczych. Przypomniał sytuację, kiedy to pewien  zadłużony rolnik "w skrajnej biedzie sprzedał zajęte przez komornika pług i przyczepę o wartości dwa i pół tysiąca złotych. Dostał rok bezwzględnego więzienia i siedzi".Źródło: agropolska.pl