Wnioskowanie o zastosowanie środków tymczasowych, czyli czasowego wstrzymania inwestycji, a co za tym idzie, danie możliwości sądom administracyjnym wstrzymania decyzji środowiskowej na wniosek skarżącego będzie przewidywać najnowszy projekt noweli.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt noweli ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, a także o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Choć do tej pory nie pojawiła się treść najnowszej ustawy, to można wywnioskować, że prace będą  dotyczyły zwiększenia udziału społeczeństwa w procesie wydawania zezwoleń dla inwestycji, które mogą znacząco wpływać na środowisko.

"Projekt ma na celu zapewnienie możliwie pełnego dostępu zainteresowanej społeczności do wymiaru sprawiedliwości w procesie inwestycyjnym prowadzonym dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przez wprowadzenie do ustawy ooś (ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - PAP) rozwiązań rozszerzających uprawnienia stron postępowania i organizacji ekologicznych względem decyzji środowiskowej oraz rozszerzających uprawnienia organizacji ekologicznych względem decyzji następczych, tj. decyzji inwestycyjnych względem których wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej" - poinformowano w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Z opublikowanej informacji wynika, że najnowsze rozwiązania prawne składać się będą z trzech elementów.

Pierwszy z nich dotyczy zastosowania środków tymczasowych w postępowaniu ws. wydania decyzji środowiskowej. Jak wyjaśniono, w projekcie przewidziano możliwość wnioskowania o zastosowanie środków tymczasowych wraz z możliwością złożenia skargi do sądu na etapie postępowania odwoławczego od decyzji środowiskowej.

Kolejny element dotyczyć będzie zastosowanie środków tymczasowych w postępowaniu inwestycyjnym. Mowa tu o wprowadzeniu do prawa szczególnej przesłanki, dającej wojewódzkim sądom administracyjnym podstawę do wstrzymania na wniosek skarżącego decyzji środowiskowej. Wstrzymanie wykonania decyzji środowiskowej będzie związane z  koniecznością zawieszenia postępowania w sprawie decyzji inwestycyjnej.
Co więcej, sąd administracyjny będzie musiał rozpatrzeć wniosek ws. wstrzymania decyzji środowiskowej w ciągu 30 dni.

"W przypadku wstrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach sąd powinien rozpoznać skargę na tę decyzję w terminie 6 miesięcy od jej wpływu. Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny powinien rozpoznać zażalenie na postanowienie WSA w przedmiocie wstrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w terminie 2 miesięcy od dnia wpływu zażalenia w tej sprawie" - dodano.

Trzecim elementem noweli będzie prawo do wnoszenia odwołań od decyzji inwestycyjnych oraz  skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych na takie decyzje w zakresie ich niezgodności z decyzją środowiskową, które przysługiwać będą organizacjom społecznym.

KPRM poinformowało również, że wystąpienie przez skarżącego z wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji będzie możliwe tylko i wyłącznie wraz ze złożeniem skargi do sądu.

Co więcej, projekt zakładać też będzie, że możliwość wnoszenia o wstrzymanie wykonania decyzji środowiskowej będzie przysługiwać wszystkim , mającym aktualnie uprawnienie do złożenia skargi do sądu administracyjnego - stronom, uczestnikom na prawach stron, organizacjom społecznym oraz ekologicznym.

Nowe przepisy wiążą się również z określeniem  wytycznych, które musi spełnić organizacja, by przysługiwała jej możliwość odwołania się.Źródło: agropolska.pl