Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że we współpracy z przedstawicielami związków branżowych Polpig oraz Polsus, zostały opracowane zasady bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących świnie, celem uzyskania odstępstwa od obowiązku wykonywania badań laboratoryjnych próbek krwi w kierunku ASF, pobranych od świń na 7 dni przed przemieszczeniem zwierząt z obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia.

Wytyczne dokładnie  opisujące sposób biologicznego zabezpieczenia fermy świń, składają się z dokumentu bazowego zawierającego wymagania dotyczące:

•statusu zdrowotnego gospodarstwa i jego otoczenia w kontekście ASF,
•infrastruktury gospodarstwa, w tym podziału fermy na tzw. strefę czystą i brudną,
•zarządzania na fermie zwierzętami, ludźmi, paszami, ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego itp.,
•prowadzonej dokumentacji
a także  wzoru protokołu kontrolnego, stanowiącego  integralną część przedmiotowych wytycznych. Dokument ten, wraz z protokołem zawiera obowiązujące wymagania w zakresie bioasekuracji wynikające z dotychczasowych przepisów oraz nowe dodatkowe zasady do wdrożenia. Warto wspomnieć, że wdrożenie nowych zasad jest dobrowolne.

„Biorąc pod uwagę coraz większą liczbę wykonywanych badań laboratoryjnych próbek pobranych od świń przed przemieszczeniem poza obszary wymienione w części II i III decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE, wskazówki w dokumentach unijnych między innymi takimi jak „Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation” rewizja 3, a także działania w zakresie zwalczania tej choroby w Polsce, które wskazują, że najbardziej ryzykownym okresem w roku z punktu widzenia możliwości przenikania wirusa ASF do gospodarstw jest okres od początku czerwca do końca października, należy uznać, że spełnienie wymagań opisanych w nowo wypracowanym dokumencie powinno umożliwić przyznanie odstępstwa od konieczności pobierania próbek krwi do badań przed przemieszczeniem przez cały rok kalendarzowy” –czytamy.

Z kolei  w okresie od listopada do końca maja odstępstwo od wykonywania badań laboratoryjnych przy przemieszczeniu świń z obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia, może być przyznawane gospodarzom, ale na podstawie spełniania  obligatoryjnych, podstawowych wymagań weterynaryjnych zawartych w obowiązujących rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dokumenty  opisujące powyższe zasady bioasekuracji ferm trzody chlewnej znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii w zakładce ASF – informacje dla hodowców i przedsiębiorców – materiały pomocnicze dla hodowców świń. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z nowymi zasadami. Źródło: agronews.com.pl