Plotki o zwolnieniach w ARiMR, KRUS i KOWR przybierają na sile i wciąż budzą ogromne emocje. Minister rolnictwa odpowiedział na pytanie, czy zwolnień muszą obawiać się urzędnicy z instytucji rolnych.

Jedna z poselskich interpelacji dotyczyła potencjalnych zwolnień w administracji rolnej w kontekście uchwały rządowej zmierzającej do redukcji etatów w "państwówce". Pytania objęły ministerstwo rolnictwa oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jan Krzysztof Ardanowski stwierdził,  że procentowa skala zwolnień, redukcja stanowisk oraz grupy, których miałyby dotyczyć zwolnienia, będą uzależnione od kształtu aktów normatywnych w tym zakresie oraz  uzależnione od decyzji Rady Ministrów dotyczących racjonalizacji zatrudnienia i wynagrodzeń w administracji publicznej.

"Decyzje w powyższej kwestii będą uzależnione od wydania przez Radę Ministrów, stosownie do przepisów ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, rozporządzenia zobowiązującego poszczególne urzędy do ograniczenia kosztów osobowych w administracji rządowej. Proces będzie poprzedzony gruntowną analizą, a ewentualne decyzje będą uwzględniały konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji zadań nałożonych na urząd" - wskazał ogólnikowo Ardanowski.

"Odnośnie do przekazania informacji z podmiotów i jednostek podległych, uprzejmie wyjaśniam, że minister rolnictwa i rozwoju wsi nie jest organem właściwym w sprawach pracowniczych w podmiotach i jednostkach podległych ministrowi. Pragnę podkreślić, że jako minister rolnictwa i rozwoju wsi sprawuję kontrolę i nadzór nad jednostkami organizacyjnymi w zakresie sposobu realizacji ustawowych zadań podmiotów i jednostek podległych MRiRW. Natomiast czynności z zakresu prawa pracy należą do wyłącznych kompetencji kierowników jednostek i podmiotów" - podkreślił Jan Krzysztof Ardanowski.


Źródło: agropolska.pl