Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła beneficjentom w 2020 roku około 29 mld zł. Pieniądze te trafiły do rolników głównie w ramach płatności bezpośrednich, wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, pomocy krajowej oraz  Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020.

Nieco ponad połowę zrealizowanych w 2020 r. wypłat – 15,69 mld zł, stanowią płatności w ramach dopłat bezpośrednich. Z tej kwoty 10,4 mld zł to zaliczki na poczet płatności bezpośrednich za rok 2020. Pozostałe pieniądze zostały przekazane rolnikom w ramach dopłat za 2019 r. oraz płatność końcowych za 2020 r. 

Wypłaty tegorocznych zaliczek rozpoczęły się w połowie października i trwały do końca listopada. Ich wysokość wynosiła 70% należnych płatności. Wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło w tym roku 1,3 mln rolników. Od 1 grudnia Agencja realizuje płatności końcowe, a ich realizacja potrwa do końca czerwca 2021 roku.

W 2020 roku przeprowadzono 31 naborów w ramach 21 działań i poddziałań finansowanych z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Rolnicy złożyli w nich łącznie ok. 289 tys. wniosków, nie licząc wniosków złożonych w ramach płatności obszarowych finansowanych z PROW.

•Najwięcej wpłynęło ich w ramach działania „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” – wsparcie otrzymało ponad 180 tys. rolników, trafiło do nich ok.1,2 mld zł.

•Drugim najbardziej popularnym pod względem liczby złożonych wniosków o wsparcie działaniem – ponad 45 tys., był „Dobrostan zwierząt”.

•Na trzecim miejscu pod względem zainteresowania znalazła się „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. O ten rodzaj premii ubiegało się blisko 18 tys. rolników.

 W 2020 roku ARiMR wypłaciła 10,2 mld zł w ramach PROW na lata 2014–2020.

W ubiegłym roku wdrożono kilka specjalnych programów finansowanych z budżetu krajowego.

Wśród nich znalazła się, uruchomiona na początku listopada pomoc dla producentów lub sprzedawców chryzantem, którym zagrażała utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami spowodowanymi epidemią. Wnioski o takie wsparcie złożyło ok. 5,4 tys. podmiotów na kwotę 78,8 mln zł.

Niemal 400 mln zł zostało wypłacone ponad 59 tys. rolników, którzy w 2019 roku ponieśli straty spowodowane przez suszę lub inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Uruchomiona została także pomoc dla producentów trzody chlewnej na wyrównanie dochodu utraconego w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF). Wnioski o takie wsparcie można było składać do 21 grudnia. Do końca roku zarejestrowano ok. 2 tys. takich wniosków, a wynikająca z nich kwota to blisko 60 mln zł.

Specjalna pomoc w łącznej wysokości 175 mln zł została przewidziana dla hodowców trzody chlewnej, którym w związku z sytuacją spowodowaną wirusem groziła utrata płynności finansowej. Wnioski o takie wsparcie złożyło blisko 10,5 tys. rolników, a wynikająca z nich kwota szacowana jest na ok. 155 mln zł. Ostateczna kwota pomocy będzie znana po rozpatrzeniu złożonych wniosków. Termin ich złożenia upłynął 21 grudnia.

Do 30 grudnia rolnicy mogli składać wnioski o przyznanie pomocy na zakup komputera dla swoich dzieci. Warunkiem ubiegania się o wsparcie było m.in. posiadanie co najmniej dwójki dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021 oraz uzyskanie dochodu nieprzekraczającego 1200 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę. Ze wstępnego podsumowania wynika, że wnioski o taką pomoc złożyło nieco ponad 28 tys. rolników.

W ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014–2020 w 2020 r. złożono łącznie 2853 wnioski w 33 naborach.

Najwięcej, bo aż 1224, dotyczyło pomocy na „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”.

Łączna kwota wypłat z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014–2020 w 2020 r. wyniosła 0,54 mld zł.Źródło: ARiMR