W całej Polsce Lasy Państwowe wyznaczyły obszary do biwakowania o łącznej powierzchni 623 008,73 ha. Rozmiar poszczególnych fragmentów waha się od 5 830 ha (Nadleśnictwo Świdwin, RDLP Szczecinek) do 23 ha (Nadleśnictwo Dębica, RDLP Kraków).

Obszary objęte Programem „Zanocuj w lesie” zostały podzielone na tereny, na których dopuszczone jest używanie kuchenek gazowych oraz pozostałe obszary. W każdym z tych obszarów obowiązuje regulamin z ich korzystania.

Chętni do skorzystania z tego rodzaju turystki powinni taki zamiar zgłosić do właściwego Nadleśnictwa. Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko zgłaszającego,
  • telefon kontaktowy,
  • mail kontaktowy,
  • liczbę nocy (daty),
  • liczbę osób,
  • planowane miejsce biwakowania (nazwa obszaru),
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Nocowanie w lesie – jak się przygotować?

Rekomendowane jest użycie własnego hamaka, płachty biwakowej, a w wypadku rozbicia namiotu należy to zrobić to na trwałej nawierzchni, bez szkody dla runa leśnego i bez rozgarniania ściółki leśnej. Bardzo istotne jest sprawdzenie na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ mapy zakazów wstępu do lasu, czy nie został wprowadzony okresowy zakaz wstępu do lasu, np. z powodu dużego zagrożenia pożarowego.

Koniecznie należy sprawdzić informacje na stronach nadleśnictw dotyczące obszarów, gdzie prowadzone są prace gospodarcze, czasowe zamknięcia szlaków, zmiany przebiegu szlaków itp. Na fragmentach obszaru wyznaczonego do nocowania mogą znajdować się miejsca, w których obowiązuje stały zakaz wstępu (np. uprawy leśne czy ostoje zwierząt wynikające z zapisów art. 26 ustawy o lasach), czy też okresowy zakaz wstępu do lasu wynikający z np. wykonywanych zabiegów gospodarczych.

W regulaminie zwrócono uwagę, że osoby biwakujące nie są jedynym użytkownikiem lasu. Są tu też inni, np. rowerzyści, koniarze czy myśliwi. Aby zadbać o swoje bezpieczeństwo, trzeba być widocznym poprzez np. używanie sprzętu i ubrań w jaskrawych kolorach oraz zostawionego na noc zapalonego, widoczne z daleka światła.

Ognisko można rozpalić jedynie w miejscach wyznaczonych przez nadleśniczego. Drewno na rozpalenie ogniska w wyznaczonym miejscu należy przynieść ze sobą. Pozyskiwanie drewna i innego materiału w dowolnym celu, np. rozpalenia ognia czy budowy konstrukcji obozowych, jest zabronione.

Nie wolno wjeżdżać do lasu pojazdem silnikowym, zaprzęgowym ani motorowerem. Dozwolone jest pozyskiwanie na własny użytek owoców i grzybów. W regulaminie zaznaczono, iż należy posiadać własny worek na odpadki i po biwakowaniu należy je zabrać ze sobą. Regulamin zwraca również uwagę, aby nie dokarmiać dzikich zwierząt i nie pozostawiać resztek jedzenia, gdyż może to zaszkodzić dziko żyjącym zwierzętom. W trosce o bezpieczeństwo swoje i dzikich zwierząt należy zachować od nich odpowiedni dystans. Nie podchodzić do nich i nie próbować ich karmić.

W przypadku terenów, na których dopuszczone jest używanie kuchenek gazowych w jednym miejscu może nocować maksymalnie dziewięć osób, przez nie dłużej niż dwie noce z rzędu. W tym przypadku zgłoszenie nie jest wymagane. Jednak Lasy Państwowe zwracają uwagę, że takie zgłoszenie będzie mile widziane.

Nocleg powyżej limitu osób i czasu, należy zgłosić mailowo na adres nadleśnictwa nie później niż 2 dni robocze przed planowanym noclegiem. Zgłoszenie wymaga potwierdzenia mailowego nadleśnictwa, które jest formalnym wyrażeniem zgody na pobyt.

Na obszarze pilotażowym możliwe jest używanie kuchenek gazowych pod następującymi warunkami:

a) Sprawdzenia obowiązujących w danym dniu zagrożeń pożarowe, dwukrotnie w ciągu dnia. Zagrożenie pożarowe jest aktualizowane w ciągu dnia o godz. 10:00 i 14:00. Można je sprawdzić na stronie http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/ lub https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy - wybierając w menu „Mapy BDL / „Mapa zagrożenia pożarowego”. W przypadku dużego zagrożenia (3. „czerwony” stopień) używanie kuchenek jest zabronione!

b) używanie kuchenek dozwolone jest tylko pod stałym nadzorem, gwarantującym zabezpieczenie przed ewentualnym powstaniem pożaru,

c) zabronione jest używanie kuchenek na glebach torfowych, w młodnikach i drzewostanach w których wysokość koron drzew znajduje się poniżej 5 m od ziemi oraz na powierzchniach leśnych porośniętych wysokimi trawami i wrzosem.

Informacje, gdzie można znaleźć dokładne dane geograficzne obszarów znajdują się na stronach nadleśnictw w zakładce Turystyka/ Program „Zanocuj w lesie”. Natomiast informacje, gdzie można znaleźć dokładne dane geograficzne obszarów znajduje się  w Mapie Banku Danych o Lasach (BDL) na stronie: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

W dolnym menu należy wybrać „Mapy BDL” i potem „Mapa zagospodarowania turystycznego”. Domyślnie włączone są wszystkie warstwy z infrastruktury, ścieżki dydaktyczne i obszary pilotażowe.

Na mapie znajdują się dwa rodzaje (wyróżnione kolorami) obszarów:

Kolor pomarańczowy - obszary, na których można korzystać z kuchenek gazowych przez najbliższy rok – do 14.04.2022 r. na całym obszarze a ogniska tylko w miejscach do tego wyznaczonych;
Kolor żółty - pozostałe obszary, gdzie można korzystać z ognia wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
Mapy dostępne są też w mobilnej wersji BDL – mBDL oraz na stronach nadleśnictw – zakładka „Turystyka”, podzakładka – Program „Zanocuj w lesie”.


Źródło: wir.org, lasypanstwowe.gov.pl