Definicję wypadku przy pracy rolniczej precyzyjnie określa art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Z powyższej definicji wynika, że wypadek przy pracy rolniczej to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem czynności.

Wypadek przy pracy rolniczej wydarzyć się może:
·       na terenie gospodarstwa rolnego albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z gospodarstwem,
·       w drodze z mieszkania do gospodarstwa albo  w drodze powrotnej,
·       podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo w związku z wykonywaniem tych czynności,
·       w drodze do miejsca wykonywania czynności lub w drodze powrotnej.

Jak zgłosić wypadek?

Rolnik, który uległ wypadkowi podczas pracy, powinien zgłosić zdarzenie KRUS jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż  6 miesięcy od zdarzenia. Zgłoszenia może dokonać poszkodowany lub inna osoba.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie, pocztą  elektroniczną  lub tradycyjną. Jeżeli poszkodowany podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w dniu wypadku, KRUS wszczyna postępowanie dowodowe. Zarządzenie nr 40 Prezesa KRUS z dnia 6 lipca 2017 r. określa procedury zgłoszenia wypadku, ustalania okoliczności i przyczyn oraz rozpatrywanie wniosku o odszkodowanie.

Osoba zgłaszająca wypadek powinna zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce i przedmioty związane z wypadkiem, wskazać świadków wypadku, udostępnić miejsce wypadku i dostarczyć dokumentację leczenia oraz udzielić informacji w sprawie ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku.

Co ważne, ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi który doznał stałego uszczerbku na zdrowiu w skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje jednorazowe odszkodowanie powypadkowe. W przypadku zgonu odszkodowanie przysługuje rodzinie ubezpieczonego.

Po ustaleniu przyczyn i okoliczności wypadku inspektor KRUS sporządza  protokół  powypadkowy w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje poszkodowany, lub członek rodziny w wypadku śmierci poszkodowanego.

Czy można się odwołać od decyzji?

Każdy poszkodowany rolnik ma prawo do zgłaszania uwag i zastrzeżeń dotyczących protokołu powypadkowego, uzasadniając swoje uwagi na piśmie w terminie do 7 dni.
 
 

Źródło: agronews.com.pl