Zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z dróg na terenach leśnych dotyczy zawarte porozumienie pomiędzy Lasami Państwowymi a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

- To dobra wiadomość dla każdego, komu zależy na dobrym wykorzystaniu zasobów dla dobra środowiska naturalnego. To krok w dobrą stronę, który pokazuje, że instytucje państwowe powinny i mogą współpracować i realizować nowoczesne projekty - powiedział Rafał Weber, wiceminister infrastruktury.

Resort poinformował, że podpisane porozumienie ramowe dotyczy wyłącznie nowych inwestycji i precyzuje warunki współpracy w zakresie odprowadzenia wód opadowych oraz roztopowych z terenu pasa drogowego, a także zagospodarowania ich na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Lasy Państwowe i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  będą za każdym razem oceniać i uzgadniać możliwości techniczne odprowadzania zgromadzonej wody oraz ich potencjalny wpływ działań na tereny leśne.

"Na etapie budowy tras powstaną specjalne zbiorniki i urządzenia podczyszczające wody opadowe i roztopowe. Następnie po lesie rozprowadzi je system rowów z urządzeniami piętrzącymi i filtrującymi. Rolą leśników będzie dbałość o tę część systemu zlokalizowaną w lesie. Przez cztery lata od wybudowania zbiorników próbki wód opadowych i roztopowych będą systematycznie badane, tak by w porę modyfikować konieczną filtrację i wykluczyć możliwość dostania się do lasów niepożądanych substancji" – wyjaśnia Ministerstwo Infrastruktury.

"Do tej pory przy tego rodzaju inwestycjach wykorzystywano rozwiązanie z systemem pomp, które odprowadzały wodę na duże odległości. Teraz, w uzasadnionych przypadkach, można będzie wyeliminować to kosztowne rozwiązanie. Jeśli nadleśnictwo uzna, że istnieje taka możliwość, wody z pasa drogowego zostaną wykorzystane w bliższej okolicy, poprawiając uwilgotnienie terenów leśnych" - wyjaśnia resort.


Źródło: agropolska.pl