Kierownictwo podczas spotkania omówiło aktualną sytuację rynku zbóż w Polsce. Powołując się na dane GUS zbiór zbóż ogółem z kukurydzą wzrósł o 1,9 mln ton czyli o 7% w stosunku do roku 2015. Zbiór zbóż podstawowych również odnotował wzrost o 1,1 mln ton. Długotrwałe opady deszczu w okresie żniw znacząco wpłynęły na ilość ziarna konsumpcyjnego dlatego też prawdopodobnie będzie wysoki popyt na ziarno wysokiej jakości.

Dane otrzymane od Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW z początku października 2016 roku podają, że średnia kwota otrzymywana za tonę zbóż i kukurydzy wahała się w graniach 620-521 zł/t.

Resort podjął odpowiednie działania mające na celu poprawę warunków gospodarowania na rynku zbóż. Tymi działaniami są:

  • Zwiększenie ochrony celnej unijnego rynku zbóż.

  • Ziarno z Ukrainy ze względu na słabą jakość objęte zostało zintensyfikowanymi i zaostrzonymi kontrolami jakości przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcję Weterynaryjną. Ministerstwo na bieżąco współpracuje w tym zakresie z tymi inspekcjami, a także ze służbą celną. Na podstawie informacji przekazywanych przez te instytucje szczegółowo monitoruje jakość zbóż sprowadzanych do Polski z Ukrainy.

  • Podniesienie ceny interwencyjnej zbóż do poziomu zbliżonego do kosztów produkcji co pozwoliłoby na poprawę zarówno sytuacji dochodowej rolników, jak efektywności unijnego mechanizmu interwencji publicznej.

Źródło: minrol.gov.pl