Zużycie nawozów mineralnych w roku gospodarczym 2018/2019 było niższe niż w poprzednim roku. Z kolei nawozy naturalne były wykorzystywany przez rolników w podobnym stopniu.

Główny Urząd Statystyczny w trakcie analizowania zużycia nawozów naturalnych,  wskazał, że  nieznacznie spadło tylko i wyłącznie  zużycie obornika i wyniosło ono  43,8 mln ton (wobec blisko 45 mln przed rokiem). W zużyciu gnojówki i gnojowicy nie odnotowano większych zmian. Wyniosło odpowiednio ok. 7 mln metrów sześciennych i blisko 14 mln metrów sześciennych. 

Zużycie nawozów mineralnych było zdecydowanie mniejsze, a dokładnie 1905,4 tys. ton NPK (w 2017/2018 - 2076,6 tys. t NPK). Na 1 ha użytków rolnych zużyto przeciętnie 129,7 kg NPK.

"W stosunku do roku poprzedniego w największym stopniu zmniejszyło się zużycie nawozów azotowych - o 15,8 proc. i wyniosło 67,7 kg/ha. Spadek spowodowany był przede wszystkim wystąpieniem suszy obejmującej duży obszar Polski, jak również wprowadzanymi regulacjami odnośnie ich stosowania" - wskazuje GUS.

Co więcej, od 27 lipca 2018 r. na terenie kraju obowiązuje program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

Program ten dotyczy między innymi sposobów oraz warunków rolniczego wykorzystania nawozów azotowych, terminów w których dozwolone jest stosowanie nawozów, warunków przechowywania nawozów naturalnych oraz prawidłowego postępowania z odciekami (w tym powierzchnie i pojemności urządzeń do ich przechowywania), zasad planowania prawidłowego nawożenia azotem (plany nawożenia azotem, maksymalne dawki azotu).
"Wyniki badania czerwcowego świadczą o dostosowaniu  się producentów rolnych do wymogów Programu i weryfikacji dotychczasowych działań związanych z nawożeniem upraw azotem" - podkreśla GUS.

"Zużycie nawozów wapniowych w roku gospodarczym 2018/2019 nieznacznie wzrosło i wyniosło 821 tys. ton (808,7 tys. ton w 2017/2018). Analogicznie jak w przypadku nawozów NPK, zużycie nawozów wapniowych wzrasta wraz ze wzrostem powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie. Największy, blisko 2,5-krotny wzrost (133,4 kg CaO/ha UR) w stosunku do średniego zużycia (55,9 kg CaO/ha), odnotowano również w gospodarstwach wielkoobszarowych o powierzchni powyżej 1000 ha użytków rolnych" - podaje GUS.

"Zastosowanie takiej ilości CaO pozwoliłoby na doprowadzenie odczynu gleb w Polsce do poziomu odpowiadającego potrzebom produkcji roślinnej" - przekonuje GUS.


Źródło: agropolska.pl