W związku z licznymi skargami rolników, Krajowa Rada Izb Rolniczych wystosowała wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi o wpisanie do kanonu zdarzeń losowych, ujętych w ustawie o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich, dodatkowego zdarzenia, jakim są szkody spowodowane przez zwierzęta. Od dłuższego czasu rolnicy borykają się z gryzoniami, które wyrządzają na ich polach bardzo duże szkody. 

Ubezpieczenie tylko od szkód spowodowanych przez zwierzęta chronione

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że Wytyczne Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 (Dz. Urz. UE 2014 C 204 str. 1) przewidują możliwość udzielenia pomocy ze środków publicznych w formie dopłat do składek ubezpieczeń producentów rolnych z tytułu szkód spowodowanych jedynie przez zwierzęta chronione.

Czym jest „zwierzę chronione”? 

Zgodnie z wyżej wymienionymi Wytycznymi Unii Europejskiej, „zwierzę chronione” oznacza każde zwierzę chronione przepisami unijnymi lub prawodawstwem krajowym. Oznacza to, że w trakcie aktualnie trwających prac nad systemem ubezpieczeń w rolnictwie nie jest brane pod uwagę uwzględnienie w ustawie z dnia 7 lipca 2005 roku o ubezpieczaniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich możliwości ubezpieczenia szkód spowodowanych przez zwierzęta, które nie podlegają ochronie zgodnie z przepisami unijnymi lub krajowymi.


Oznacza to, że rolnicy będą zmuszeni do samodzielnego odbudowywania strat spowodowanych przez działalność gryzoni na ich ziemiach uprawnych.

Źródło: KRiR