„Od pola do stołu” to strategia przyjęta w środę przez Komisję Europejską.  Za główny cel obrano budowanie zdrowego i jednocześnie w pełni zrównoważonego systemu żywności. Zadaniami, które chce zrealizować do 2030 roku są m.in. ograniczenie aż o 50 procent stosowania pestycydów, zmniejszenie zużywania nawozów aż o 20 procent, a także przeznaczenie 25 procent gruntów rolnych na rozwój rolnictwa ekologicznego.

- Kryzys związany z koronawirusem uwydatnił znaczenie solidnego i odpornego systemu żywnościowego, który funkcjonuje w każdych okolicznościach i jest w stanie zapewnić obywatelom dostęp do wystarczającej podaży żywności po przystępnych cenach. Pandemia uświadomiła nam również bardzo wyraźnie wzajemne powiązania między naszymi zdrowiem, ekosystemami, łańcuchami dostaw, wzorcami konsumpcji i ograniczeniami planety – informuje Komisja Europejska.

- Dzisiaj Komisja Europejska przyjęła kompleksową nową strategię różnorodności biologicznej, aby przywrócić naturę do naszego życia, oraz strategię „od pola do stołu” dla sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywności. Obie strategie wzajemnie się wzmacniają, łącząc przyrodę, rolników, biznes i konsumentów w celu wspólnej pracy na rzecz konkurencyjnej i zrównoważonej przyszłości – podano do informacji publicznej.

Jakie cele wyznacza strategia „Od pola do stołu”? 

  • zmniejszenie stosowania pestycydów chemicznych o 50 procent 
  • zmniejszenie stosowania niebezpiecznych pestycydów o 50 procent do 2030 r.
  • zmniejszenie strat w pożywieniu o co najmniej 50 procent, ale przy zapewnieniu, że nie doszło do pogorszenia stanu i żyzności gleby. Ma to wpłynąć na ograniczenie stosowania nawozów o minimum 20 procent do 2030 r.
  • zmniejszenie sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych przeznaczonych dla zwierząt fermowych o 50 procent do 2030 r.
  • przeznaczenie do 2030 r. co najmniej 25 procent  gruntów rolnych na rolnictwo ekologiczne.

Komisja Europejska podała, że chce pomóc rolnikom w znalezieniu nowych rozwiązań i utrzymać ich dochody. W związku z tym podejmie takie działania jak: przegląd dyrektyw w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów, wzmocni przepisy dotyczące ochrony roślin i przyczyni się do szerszego stosowania bezpiecznych alternatywnych sposobów ochrony plonów przed agrofagami i chorobami. Komisja Europejska obiecuje również, że ułatwi wprowadzenie do obrotu pestycydów zawierających biologiczne substancje czynne.

W takim razie co ze stosowaniem nawozów?

Komisja Europejska opracuje wraz z państwami członkowskimi plan działania w zakresie zintegrowanego zarządzania składnikami odżywczymi. Ma to na celu zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń pochodzących z nadmiernego użycia nawozów i zapobieganie tym zanieczyszczeniom, a także rozszerzenie recykling składników odżywczych z różnego rodzaju odpadów organicznych w nawozy.
Jest to w pełni  zgodne z niezwykle ambitnym celem osiągnięcia zerowego poziomu zanieczyszczeń wyznaczonym w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Gospodarstwa ekologiczne

Aby osiągnąć cel dotyczący rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej, należy zadbać o zrównoważony rozwój gospodarczy tego sektora, ale również promować popyt. Środki wspólnej polityki rolnej (ekoprogramy, inwestycje, itd.) to nie wszystko. Komisja przedstawi szczegółowy plan działania na rzecz rolnictwa ekologicznego. Pomoże on państwom członkowskim w stymulowaniu podaży, jak i popytu na produkty ekologiczne. Jednocześnie zapewni zaufanie konsumentów, dzięki kampaniom promocyjnym i zielonym zamówieniom publicznym.

Izabela Nestioruk

Źródło: farmer.pl