Choć rodzice mają prawo angażować dzieci do pracy na roli, to mogą robić to jedynie pod warunkiem, że wykonywane czynności nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia i rozwoju dziecka. Zgodnie z przepisami prawa, m.in. art. 65.3 Konstytucji RP i Międzynarodową Konwencją Organizacji Pracy, praca dzieci jest zabroniona Kodeks  rodzinny i opiekuńczy stwierdza, że dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i u nich mieszka, jest zobowiązane pomagać w gospodarstwie, w domyśle, domowym. Pomoc dziecka jest dopuszczalna pod warunkiem, że dziecko będzie w stanie ją wykonać, a praca ta nie będzie ponad jego siły.

Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia”

Obsługa ciągników i maszyn rolniczych oraz ich sprzęganie

zabronione jest dzieciom kierowanie ciągnikami rolniczymi,
nie wolno powierzać dzieciom obsługi maszyn rolniczych,
niedozwolone jest przebywanie dzieci w strefach pracy maszyn i pojazdów rolniczych,
nie wolno angażować dzieci do sprzęgania maszyn z ciągnikiem,
niedopuszczalne jest przybywanie na pomostach załadunkowych w trakcie pracy.

Pozyskanie i obróbka drewna

nie wolno dzieciom przerzynać drewna pilarką tarczową,
nie wolno pracować dzieciom przy pilarkach łańcuchowych,
dzieci nie mogą pracować przy ścinaniu drzew oraz załadunku i rozładunku drewna,
nie należy angażować dzieci do rąbania drewna.

Obsługa zwierząt gospodarskich

nie angażujemy dzieci do obsługi zwierząt o dużej masie ciała, szczególnie samców rozpłodowych i samic karmiących,
dzieci nie pomagają przy załadunku i rozładunku zwierząt.

Spawanie elektryczne i gazowe

spawanie należy do prac zabronionych dzieciom.

Prace z przy substancjach chemicznych i nawozach

należy chronić dzieci przed dostępem substancji chemicznych, paliw i nawozów,
nie wolno dzieciom pracować przy rozpuszczalnikach organicznych,
przy środkach ochrony roślin mogą pracować wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

6.Zagrożenie pożarem i poparzeniem

•nie wolno angażować dzieci do rozpalania i obsługi pieców centralnego ogrzewania.

7.Prace w zamkniętych zbiornikach

•dzieci nie mogą mieć kontaktu z pracą przy silosach, zamkniętych zbiornikach, szambach, gnojówkach i gnojowicy.

8.Praca na wysokości i w wykopach ziemnych

•wszelkie prace na wysokości np. na drabinach, dachach itp. są wzbronione przez dzieci,
•nie powierzamy dzieciom kopania rowów i dołów.

9.Praca w szkodliwych warunkach

•dzieci nie mogą przebywać w środowisku o dużym natężeniu hałasu i w pomieszczeniach zapylonych.

10.Dźwiganie i przenoszenie

•nie wolno dzieciom wykonywać pracy w długotrwałej nienaturalnej pozycji ciała,
•dzieci nie mogą dźwigać i przenosić ciężkich przedmiotów.


"Powiększająca się świadomość rolników w zakresie  bezpieczeństwa pracy i życia na wsi pozytywnie wpływa na spadek wypadków w gospodarstwach rolnych. Wielkopolska Izba Rolnicza regularnie prowadzi działania prewencyjne zmierzające do ograniczenia liczby wypadków na obszarach wiejskich. Pamiętajmy, że osoby dorosłe odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci" - podaje WIR.

Źródło: wir.org.pl