Na podstawie obowiązującego w 2020 roku ,,Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie’’ – na obszarze zagrożenia oraz obszarze objętym ograniczeniami, hodowcy świń są zobowiązani do informowania urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie.

W związku z tym na hodowców nałożony został obowiązek codziennego kontrolowania stanu zdrowia świń. 

W zgodzie z art. 42 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt wszyscy posiadacze świń są obowiązani do niezwłocznego zawiadomienia organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o każdym przypadku podejrzenia wystąpienia ASF.

Planowany ubój w gospodarstwie

Ubój w gospodarstwie może zostać dopuszczony pod poniższymi warunkami:

•świnie muszą być utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem
•świnie te muszą zostać poddane badaniu przedubojowemu przez lekarza weterynarii
•mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu

W przypadku uboju świń w celu uzyskania mięsa na własny użytek, próbki do badań laboratoryjnych w kierunku ASF są pobierane przez urzędowego lekarza weterynarii przy przeprowadzaniu badania przedubojowego świń lub badania poubojowego mięsa z tych świń.

Gdzie są pobierane próbki do badań laboratoryjnych w kierunku ASF?

•na obszarze objętym ograniczeniami – jeżeli istnieje podejrzenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń
•na obszarze zagrożenia – w każdym przypadku


Źródło: agronews.com.pl