Kasa poinformowała, że Uchwałą Nr 18 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 2 września 2020 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2020 r. Przeczytaj, by zapoznać się z obecnie obowiązującym cennikiem. 

Ile wynosi wysokość składki na ubezpieczenie?

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w IV kwartale 2020 r. wynosi 42,00 zł miesięcznie.

W wypadku, gdy rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, czyli 14,00 zł miesięcznie.

Ile wynosi podstawowa składka?

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w IV kwartale 2020 roku będzie wynosiła 10% obowiązującej we wrześniu emerytury podstawowej (972,40 zł), czyli 97,00 zł miesięcznie.

Ile wynosi dodatkowa miesięczna składka?

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

•12% emerytury podstawowej, czyli 117,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
•24% emerytury podstawowej, czyli 233,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
•36% emerytury podstawowej, czyli 350,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
•48% emerytury podstawowej, czyli 467,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Kasa przypomina, że z uwagi na fakt, że ostatni dzień ustawowego terminu uregulowania należnych składek za IV kwartał 2020 roku, czyli 31 października 2020 roku przypada w sobotę, to zgodnie z postanowieniami art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, mającymi zastosowanie do składek w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, za ostatni dzień terminu ich opłacania należy przyjąć następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy – czyli 2 listopada 2020 r.Źródło: KRUS