W 2021  roku uprawa konopi odmiany Finola nie kwalifikuje się do płatności bezpośrednich, ani do płatności obszarowych w ramach PROW.

Konopie Finola - przekroczenie THC

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  przeprowadziła kontrole zawartości tetrahydrokanabinolu (THC) w uprawach konopi włóknistych. Kontrole te wykazały, że w przypadku konopi odmiany Finola, uprawianych w Polsce w latach 2019-2020, średnia zawartość THC przekroczyła dopuszczalną w Unii Europejskiej wartość wynoszącą 0,2%.

W związku z powyższym, zastosowanie ma art. 9 ust. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 639/2014. Przepis ten stanowi, że jeśli drugi rok z rzędu średnia wyników dla wszystkich prób danej odmiany przekracza zawartość THC określoną w art. 32 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 (0,2%), państwo członkowskie powiadamia Komisję o wniosku w sprawie upoważnienia do ustanowienia zakazu wprowadzania do obrotu tej odmiany zgodnie z art. 18 dyrektywy 2002/53/WE.  

Powiadomienie takie jest przesyłane najpóźniej do 15 stycznia w kolejnym roku składania wniosków. Począwszy od tego roku składania wniosków, odmiana, której dotyczył ten wniosek, nie kwalifikuje się do płatności bezpośrednich w danym państwie członkowskim.

Stosowne powiadomienie zostało wysłane przez MRiRW do Komisji Europejskiej 13 stycznia 2021 roku.

Konopie – zmiany od 2021

Warto wiedzieć, że od 2021 roku:

•Uprawa konopi odmiany Finola nie kwalifikuje się do płatności bezpośrednich, a także do płatności obszarowych w ramach PROW.

•W zakresie przepisów nasiennych sytuacja odmiany konopi Finola nie uległa zmianie. Obecnie nie ma podstawy do rozpoczęcia prac nad wprowadzeniem ewentualnego zakazu obrotu materiałem siewnym odmiany konopi Finola. Komisja Europejska nie wydała decyzji upoważniającej Polskę do wprowadzenia takiego zakazu na podstawie dyrektywy 2002/53/WE.


Źródło: MRiRW