1 lipca obradowała Wojewódzka Komisja do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie indywidualnym przy Okręgowym Inspektorze pracy w Poznaniu. Z ramienia Wielkopolskiej Izby Rolniczej członkiem Komisji jest Prezes Piotr Walkowski, który także jest w ścisłym jej prezydium. Z uwagi na tzw. rok pandemiczny spotkania Komisji odbywały się  w ograniczonym zakresie i w międzyczasie dotychczasowy wiceprzewodniczący Komisji Włodzimierz Traczyński  osiągnął wiek emerytalny.  Jego miejsce zajął Tomasz Gajdziński, który pełni również funkcję Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy. Funkcję przewodniczącego pełni Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – podaje WIR.

Do KRUS w całym kraju zgłoszonych zostało  10 974 zdarzeń wypadkowych, o 2 667 mniej niż w 2019 roku. Do OR KRUS w Poznaniu zgłoszonych zostało  1 289 wypadków  o 285 mniej niż w 2019 roku.

Najliczniejsze grupy wypadków to:

02 – 47,2% - upadek osób (OR:  40,6%)

07 - 12,2% - pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń (OR: 12,3%)

08 – 12,2% - uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta (OR: 17,5%)

 
Wskaźnik wypadkowości według województw w 2020 roku

Wskaźnik dla OR KRUS Poznaniu dla województwa wielkopolskiego w ubiegłym roku wyniósł: 7,6 tj. o 2,2 mniej niż w 2019 roku.

Zgodnie z danymi KRUS:

  • najczęściej do wypadków dochodziło na podwórzu i w obejściu gospodarstwa (OR: 401 wypadków, tj. 34,4%), w pomieszczeniach inwentarskich i wybiegach dla zwierząt (OR: 365, tj. 31,3%) oraz podczas prac na polach, łąkach, sadach, tunelach foliowych, itp. (OR: 123, tj. 10,6%).
  • większość wypadków odnotowano podczas prac związanych z obsługą zwierząt (OR: 296, tj. 25,5%), w trakcie obsługi maszyn i urządzeń rolniczych (OR: 148, tj. 12,7%), podczas przemieszczania się po gospodarstwie (OR: 145, tj. 12,5%) w trakcie ręcznych prac transportowych chodzenia z przenoszeniem przedmiotów w rękach, na barku itp. (OR: 137, tj. 11,8%).
  • wypadki z udziałem maszyn i urządzeń wśród wszystkich zdarzeń poddanych analizie w okresie sprawozdawczym stanowiły w OR 40,3% (469 wypadków). Większość odnotowano podczas obsługi ciągników rolniczych (OR: 92 wypadki, tj. 7,9% ogółu zakończonych postępowań), maszyn do pozyskiwania i obróbki drewna (OR: 81 wypadki, tj. 7,0%), środków transportowych (OR: 73 wypadki, tj. 6,3%).
  • zły stan nawierzchni podwórzy, ciągów komunikacyjnych (śliskie, grząskie, nierówne) – OR: 132 wypadki zakończone, tj. 11,3% ogółu wypadków zakończonych w 2020 roku;
  • niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia – OR: 123 wypadki, tj. 10,6% ogółu wypadków;
  • narowistość i agresja zwierzęcia niewynikająca z fizjologii (np. rui, pierwszej laktacji, porodu, zapalenia wymion) – OR: 102 wypadki, tj. 8,8% ogółu wypadków;
  • nieużywanie odpowiedniego obuwia roboczego – OR: 85 wypadków, tj. 7,3% ogółu wypadków;
  • niewłaściwy sposób obsługi zwierząt (w tym niezachowanie szczególnej uwagi przy obsłudze zwierząt niebezpiecznych) OR: 61 wypadków, tj. 5,2% ogółu wypadków;
  • niewłaściwe uchwycenie, trzymanie narzędzi – OR: 57 wypadków, tj. 4,9% ogółu wypadków;


Ogólna liczba wypadków w rolnictwie w województwie wielkopolskim zmniejsza się systematycznie o kilku lat. Ma na to wpływ praca, jaką wykonuje Komisja do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie indywidualnym przy Okręgowym Inspektorze pracy w Poznaniu.

Zwracamy uwagę na to, że praca w rolnictwie jest złożona, przez co okazuje się również pracą bardzo niebezpieczną ze względu na wykorzystywany sprzęt, ale i na jej charakter. Niezwykle ważne jest zatem, by maszyny wykorzystywane do pracy były w pełni sprawne, a osoba, która z tymi maszynami pracuje, była poinformowana o zagrożeniach, jakie mogą występować w związku z wykonywaną pracą, obsługa maszyn i urządzeń, obsługą zwierząt.


Źródło: wir.org.pl